Svar til spørgsmålet: “Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

Nogle ateister stiller følgende spørgsmål: ”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

Dette spørgsmål kan ikke stilles om Gud.

En sten er en skabning, og Gud har magt over alle skabninger. Det er umuligt, at Gud IKKE skulle have magt over en skabning, ellers ville Gud jo ikke være en guddom.

Gud kan ikke beskrives med at være magtesløs. Derfor er det umuligt, at der skulle være en skabning, som Gud ikke har magt over.

Hvis man analyserer første del af dette spørgsmål, som nogle ateister stiller, så kommer man frem til følgende:

Når ateisten spørger:

”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

Så er ”en sten” blot en tilfældig skabning. Ateisten er ligeglad med om der er tale om en sten, et træ, en sofa eller en bil. Ateisten ønsker bare at nævne en tilfældig skabning. Så hvis ateisten erstattede ordet ”sten” med ”skabning”, så ville ateistens spørgsmål se således ud: ”Kan Gud skabe en skabning, som Han ikke kan bære?”

Hvis man analyserer anden del af dette spørgsmål, så kommer man frem til følgende:

Når ateisten spørger:

”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?”

så er ordene ”ikke kan bære” et udtryk for ”ikke har magt over”.

Så spørgsmålet ”Kan Gud skabe en sten, som Han ikke kan bære?” er i virkeligheden ligesom at spørge: ”Kan Gud skabe en skabning, som Han ikke har magt over?”, og Gud er almægtig, Gud har magt over alle skabninger. Det er umuligt, at der skulle eksistere en skabning, som Gud ikke har magt over.

Derfor giver spørgsmålet i sig selv ikke mening. Det er ligesom at spørge: ”Magter Gud at skabe en firkantet cirkel?”. En cirkel KAN ikke være firkantet, for så er det ikke længere en cirkel. Det er umuligt, at Gud skulle være magtesløs, for så ville Gud ikke være en guddom.

Så svaret til spørgsmålet: “Magter Gud at skabe en sten, som Han ikke kan bære?” er ikke “ja” og det er heller ikke “nej”. Svaret er: Guds magt vedrører ikke det forstandsmæssigt umulige.

Et intellektuelt bevis på at Gud er retfærdig

 

Allah er Skaberen af alt. Så alle skabningerne er Allah’s ejendom. Derfor er det umuligt, at Allah skulle være uretfærdig. Uretfærdighed er, at man gør noget med en andens ejendom, som man ikke har ret til, så Allah kan umuligt være uretfærdig, fordi alle skabninger er Hans ejendom.

 

En anden definition af uretfærdighed er, at man ikke adlyder den, man SKAL adlyde (dvs. at udføre et forbud eller at undlade udførelsen af en forpligtelse). Allah er ikke pålagt at adlyde nogen, for Han har ingen Skaber. Han bliver ikke stillet til regnskab, men Han stiller skabningerne til regnskab.

 

Ovenstående er vores svar til de, der siger: “Hvis Gud eksisterer, så er Gud uretfærdig, fordi, Han lader mange uskyldige mennesker lide/Han lader mange uskyldige mennesker dø” og lign. kufr-udtalelser.

Et intellektuelt bevis på at Gud er Skaberen af menneskets handlinger

 

Vid, kære læser, at Allah er Skaberen af alt, og alt andet end Allah er en skabning.

 

Allah er evig, uden begyndelse, og alt andet end Allah har en begyndelse.

 

Så en skabning er en eksistens med en begyndelse. Og Allah er Skaberen af alle skabninger.

 

Når vi siger: ”Allah skaber”, så betyder det, at Allah frembringer fra intethed til eksistens.

 

1. Handlinger eksisterer, og de har en begyndelse for deres eksistens.

 

2. Solen, månen, jorden, træer, sten, huse og bjerge eksisterer, og de har også en begyndelse for deres eksistens.

 

3. Eftersom skabningerne fra punkt nr. 2 har en begyndelse, må de nødvendigvis have en skaber, der har frembragt dem fra intethed til eksistens, dvs. skabt dem.

 

4. Da handlinger eksisterer med en begyndelse for deres eksistens, må de nødvendigvis også have en skaber, der har skabt dem.

 

5. Den der påstår, at handlinger ikke er skabt, tror på, at handlinger er indtrådt i eksistens uden en skaber, og dette er forstandsmæssigt umuligt (mustahil °aqli).

 

6. Det er forstandsmæssigt umuligt, at noget skulle indtræde i eksistens uden en skaber, så-ledes må der nødvendigvis være en skaber, der har skabt handlingerne.

 

7. Så den der påstår, at handlinger ikke er skabt af Allah, har tilskrevet Allah en partner, da der (ifølge denne påstand) nødvendigvis må være en anden skaber end Allah, der har skabt handlingerne.

a. Påstanden nødvendiggør, at der er en anden skaber end Allah, da det allerede er blevet fastslået, at en eksistens, der har en begyndelse, nødvendigvis må have en skaber. Hvis der påstås at skaberen af handlingerne ikke er Allah (eller hvis der på-stås, at handlingerne ikke har en skaber), så må der (ifølge disse påstande) være en anden skaber end Allah, eftersom handlingerne er indtrådt i eksistens, og derfor nødvendigvis må have en skaber.

 

8. Så den der påstår, at menneskets handlinger ikke er skabt af Allah, påstår i virkeligheden, at noget af det eksisterende (solen, månen, jorden, osv.) er skabt af Allah, mens noget af det eksisterende (handlinger) ikke er skabt af Allah, og det er tydeligt, at denne påstand medfører, at der må være en anden skaber end Allah, der har skabt handlingerne.

 

 

Ovenstående argument kan man benytte sig af til at bevise, at Allah er Skaberen af alle skabninger.

 

Der findes nogen uvidne mennesker – der relaterer sig selv til Islam – som påstår, at Allah ikke er Skaberen af menneskets handlinger. Der findes også nogen uvidne mennesker, der påstår, at Allah ikke er Skaberen af ondskab.

 

Grundlæggeren af sekten Hizb Ut Tahrir påstår i den bog han kaldte “Ash Shaksiyyah Al Islamiyyah”, bind 1, side 93-95:

 

“Disse [dvs. menneskets frivillige] handlinger har ingen forbindelse med Allahs skabelse, og Allahs skabelse har ingen forbindelse med dem, idet mennesket udfører dem ifølge sit eget valg og sin egen vilje, og dermed hører de frivillige handlinger ikke under Allahs skabelse.”

 

Det er derfor vigtigt at advare mod Hizb Ut Tahrir og andre sekter med samme trosretning, såsom nogle shi°ah, der har samme kufr trosretning.

 

Vi søger tilflugt hos Allah fra disse kufr (vantro) trosretninger.

13 af Gud’s utallige egenskaber

Allah – Den Ene, som ikke forandrer Sig – er beskrevet med utallige egenskaber. 13 af disse utallige egenskaber må Allah nødvendigvis være beskrevet med – ellers ville Allah være ufuldkommen.

 

1. Eksistens

 

Allah eksisterer. Allah’s eksistens er forstandsmæssig nødvendig. Allahs eksistens er ikke umulig. Og Hans eksistens er ikke blot mulig, men skabningernes eksistens er blot mulig. Skabningernes eksistens er ikke umulig eller nødvendig.

 

2. Enehed

 

Allah er Én i Sin guddommelighed. Han har ingen partnere i Sit Selv, Sine Egenskaber eller Sine Handlinger.

 

3. Evighed

 

Allah er evig. En begyndelse er umulig for Hans eksistens. Allahs Selv, Egenskaber og Handlinger er evige, de har ingen begyndelse, og de forandrer sig ikke. Allah er den eneste der er evig uden en begyndelse. Alt andet end Allah har en begyndelse, for alt andet end Allah er en skabning.

 

4. Uophørlighed

 

Allah’s eksistens ophører ikke. Slutning er umulig for Hans eksistens. Allah Selv, Egenskaber og Handlinger er uophørlige.

 

5. Uafhængighed

 

Allah har ikke brug for nogen eller noget. Han har ikke brug for nogen af Sine skabninger.

 

6. Magt

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig magt. Allah magter alt. Intet kan gøre Ham svag.

 

7. Vilje

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig vilje. Alting sker med Allah’s vilje. Hvad end Han vil have skal ske, sker, og hvad end Han ikke vil have skal ske, sker ikke.

 

8. Viden

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig viden. Allah ved alt. Hans viden forandrer sig ikke. Hans viden bliver ikke større eller mindre.

 

9. Syn

 

Allah er beskrevet med et evigt, uforanderligt og uophørlig syn. Allah ser alt synligt. Han ser uden øjne og pupiller.

 

10. Hørelse

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig hørelse. Allah hører alt hørligt. Han hører uden ører.

 

11. Tale

 

Allah er beskrevet med en evig, uforanderlig og uophørlig tale, der ikke ligner skabningernes tale. Hans tale er uden begyndelse, pauser, slutning, lyd, bogstaver, sprog, og forandring.

 

12. Liv

 

Allah er beskrevet med et evigt, uforanderligt og uophørligt liv. Hans liv ligner ikke skabningernes liv. Hans liv er uden sjæl, kød, blod, nerver, og marv.

 

13. Uforlignelighed med skabningerne

 

Allah ligner ikke skabningerne på nogen måde. Han eksisterede i al evighed før skabelsen af skabningerne, og Han eksisterer nu, som Han i al evighed har gjort (dvs. uden skabningerne). Så Allah kan ikke sammenlignes med lys, mørke, mennesker, engle, træer, bjerge, farver, store skabninger, små skabninger eller nogen andre skabninger. Allah eksisterer ikke på noget eller i noget, og intet eksisterer på Ham eller i Ham, for Allah er ikke et legeme, og de seks retninger rummer ikke Allah. Allah eksisterer uden tid og sted.

 

 

 

Allah, ta°ala, forandrer Sig ikke. Derfor får Allah ikke flere egenskaber over tid. Allah har i al evighed været beskrevet med utallige egenskaber. Allah har i al evighed været beskrevet med at være Skaberen. Han blev ikke først Skaberen, da skabningerne blev skabt.

 

 

Allah må nødvendigvis være beskrevet med de 13 egenskaber – for hvis Han ikke var beskrevet med de 13 egenskaber, ville Han nødvendigvis være beskrevet med det modsatte af de 13 egenskaber, og det er umuligt.

 

Det er umuligt for Allah at være beskrevet med det modsatte af de 13 egenskaber.

 

Det er muligt for Allah, at Han skaber en skabning eller at Han ikke skaber den (dvs. Allah er ikke forpligtet til at skabe).

 

Når vi bruger ordet “Han” eller “Ham” om Allah betyder det ikke, at Allah er beskrevet med køn. Allah er Skaberen af alle køn, og Allah ligner ikke Sine skabninger, derfor er Han ikke beskrevet med køn.

Et intellektuelt bevis på Guds eksistens

1. Dette univers eksisterer, og det har en begyndelse.

 

a) Ser man på to tal, må de to tal enten være lige store ellers må det ene tal være større end det andet. Der er ikke en tredje mulighed.

 

b) Nu ser vi på to tal:

A) Mængde af tid indtil det 19. århundrede

B) Mængde af tid indtil det 20. århundrede

 

c) Vi stiller nu følgende spørgsmål: Hvilket tal er størst: A eller B?

 

d) Hvis man tror på, at universet HAR en begyndelse (hvilket er muslimernes tro), så er det tydeligt, at B er større end A.

 

e) Hvis man tror på, at universet er evigt, så kan man ikke påstå, at A er større end B eller at B er større end A. Hvorfor? Fordi hvis man går så langt tilbage i tiden som man kan fra punkt A, så er der tale om en såkaldt ”uendelig mængde tid”, og hvis man går så langt tilbage i tiden som man kan fra punkt B, er der også tale om en såkaldt ”uendelig mængde tid”.

 

f) Og man kan ikke svare, at A og B er lige store, fordi B=A+1 århundrede. Med andre ord: B består af mængden af tid indtil det 19. århundrede (A) PLUS et århundrede.

 

g) Konklusion: Universet HAR en begyndelse.

 

2. Det der har en begyndelse må nødvendigvis have en skaber, der har frembragt det fra intethed til eksistens. Det er umuligt, at noget skulle skabe sig selv, da dette medfører, at der tilskrives en handling, til det der ikke eksisterer, og det er umuligt.

 

3. Eftersom dette univers har en begyndelse (dvs. det eksisterer efter en tilstand af ikke-eksistens), må det nødvendigvis have en skaber, der har frembragt det fra intethed til eksistens.

 

4. Det er umuligt, at Skaberen af dette univers skulle være skabt af en anden skaber – og hvis dette påstås, hvad forhindrer så spørgeren i at spørge: ”Hvem er så skaberen af skaberen af skaberen af universet?”.

 

5. Hvis en person stiller ovenstående spørgsmål (hvilket er ugyldigt), så vil det (ifølge ham) være nødvendigt at en uendelig kæde af skabere fuldendes førend dette univers bliver skabt.

 

6. Følgende eksempel illustrerer punkt nr. 5: Hvis der bliver sagt til en person: Du får denne 1-krone, på én betingelse. Og betingelsen er, at du før denne 1-krone har fået denne 10-krone. Men denne 10 krone får du kun, hvis du før den har fået denne 10 krone. Og denne 10 krone får du kun, hvis du før den har fået denne 10 krone. Hvis man blev ved på denne måde, ville denne person så nogensinde modtage 1-kronen? Nej.

 

7. Så det er umuligt, at der skulle være en skaber af Skaberen af dette univers, da dette ville medføre, at en uendelig kæde af skabere skulle fuldendes førend denne verden indtrådte i eksistens. Vi ved, at uendelighed ikke kan fuldendes og vi ved, at denne verden eksisterer. Følgelig er denne verdens eksistens et bevis på, at der er en Skaber, og at denne Skaber er evig uden begyndelse.

ذكرى الإسراء والمعراج

image

بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير وبيان

قال الله عزّ وجل :
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( الإسراء ” ١ )
اعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بمعجزاتٍ باهراتٍ ومنهاالإسراء والمعراج
{سُبْحَانَ الذي أسرى بعبده} قال الخليل بن أحمد رضي الله عنه في ” العين ” سُبْحانَ اللهِ ، تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن يُوصَف به ونَصبُه في موضع فِعْلٍ على معنى تَسبيحاً لله، تُريدُ سَبَّحْتُ تَسبيحاً للهِ أي نزَّهتُه تنزيهاً . انتهى
وسرى وأسرى لغتان والإسراء السير بالليل والمراد بقوله ” بعبده ” سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع وتقيده ” أسرى ” بقوله {لَيْلاً} للتأكيد وقيل للدلالة على تقليل مدة الإسراء حيث أفاد قوله ” ليلًا ” بصيغة التنكير أنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة {مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام إلى المسجد الأقصى} روى البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلمٍ
عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة، رجل من قومه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ” بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين، فأُتيت فانْطُلق بي . وذكر حديث الإسراء والمعراج وقد بيّن البخاري في باب الصلاة أن المراد بالرجلين حمزة وجعفر ، حيث كان صلى الله عليه وسلّم بينهما حين هبط جبريل عليه السلام وانطلق به .
وفي الآية دليلٌ على جواز تسمية ما بُني للعبادة أيام الأمم السابقة مسجدًا فقد سمّى الله كُلًا من الكعبة الشريفة والأقصى المبارك مسجدًا مع أنهما ليسا من بناء أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم .
روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: قلت: ثم أي؟ قال «المسجد الأقصى» قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون سنة . الحديث … فكان آدم عليه السلام أول من بنى الكعبة ثم الأقصى ثم جدّد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بناء الكعبة وجدّد سليمان بن داود عليهما السلام الأقصى وقد سُمي بالأقصى لتقاصيه أي بعده عن المسجد الحرام
وهو بيت المقدس ولم يكن حينئذ وراءه مسجد {الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} وذلك ببركات الدين والدنيا لأنه مُتَعَبدُ الأنبياء عليهم السلام ومهبط الوحي لكثيرٍ من المرسلين وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة ولا سيما الزيتون وزيت القدس أجود زيت الدنيا وكلما كان الزيتون أقرب إلى بيت المقدس كان أجود من غيره وفي الحديث عن أبي أسيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا الزيت وادّهنوا به، فإنه من شجرة مباركة» رواه أحمد والترمذي والحاكم والطبراني في الكبير وغيرهم .
{لِنُرِيَهُ} أي محمداً عليه الصلاة السلام {مِنْ آيَاتِنَا} وهي الآيات الدالة على وحدانية الله وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم وفي الآية دليلٌ على أن هذه المعجزة كانت لتشريف الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بإطلاعه على جملةٍ من عجائب مخلوقات الله حيث رأى من الآيات ما شاء الله أن يرى ولم يكن المقصود من الإسراء والمعراج وصول رسول الله إلى مكانٍ ينتهي فيه وجود الله لأن الله موجودٌ بلا مكان {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ} أي المتصف بالسمع بلا أذنٍ ولا آلةٍ أخرى {الْبَصِيرُ} وبصره جلّ وعز بلا حدقةٍ ولا آلةٍ أخرى .
وبنحو هذا قال أبو حيّان في البحر المحيط والخازن في لباب التأويل والقرطبي في جامعه والنسفي في مدارك التنزيل وغيرهم
فائدة :
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدّث الناس بالإسراء كذّبه كفار قريش فطلبوا منه أن يصف لهم الأقصى فجاء جبريل عليه السلام بصورة المسجد الأقصى فطفق صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وينعته لهم، فقالوا: أما النعت فقد أصاب ، روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لما كذبتني قريش، قمت في الحجر، فجلا الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه» . انتهى
وفي البحر المحيط لأبي حيّان أنه كانت لقريشٍ عيرٌ قادمةٌ من الشام فقالوا: أخبرنا عن عيرنا، فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال: تَقدُم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية. فقال قائل منهم: والله هذه الشمس قد شرقت. وقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر بيّن .
وفي المستدرك للحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم، قال: لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لأصدقه في ما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبا بكر الصديق رضي الله عنه  .
والله تعالى أعلم وأحكم .